93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la Gencat

Estudi de la personalitat

L'Estudi de la personalitat analitza un conjunt dinàmic de característiques psíquiques d'una persona, que determina que els individus actuïn de manera diferent davant una circumstància.

  La personalitat és un patró persistent d'actituds, pensaments, sentiments i repertori de conductes que caracteritzen a una persona i que tenen una certa estabilitat al llarg de la seva vida de tal manera que les manifestacions d'aquest patró en les diferents situacions posseeixen algun grau de predictibilitat.    

 Les persones que tenen un trastorn de la personalitat presenten comportaments, patrons de pensament i de reacció molt rígids i senyals d'inadaptació que solen pertorbar la seva vida personal, professional i social. Aquests trets es donen des de l'adolescència o principi de l'edat adulta. Aquests trets de caràcter i temperament causen una deterioració significativa en el funcionament social, laboral i personal de la persona afectada.   

En el Gabinet Psicològic Mataró estem especialitzats en l'estudi i el tractament de la personalitat patològica i amb el tractament del trastorn bipolar, el trastorn obsessiu-compulsiu, entre d'altres. Realitzem una exploració de la personalitat molt completa que consta de dues parts: una entrevista clínica i l'administració de diferents proves dissenyades específicament per a l'estudi de la personalitat.   

El temps aproximat per a la realització de totes les proves és de 2-3 hores. Emetem un informe complet no només de les característiques dimensionals i categorials de la personalitat, sinó també un complet informe dels trets psicopatològics actuals del pacient amb la seva pertinent recomanació terapèutica per a la solució dels problemes detectats en l'exploració psicopatològica i de la personalitat de l'interessat.   


Quines són les causes d'un trastorn de personalitat?

Es desconeixen exactament les causes dels trastorns de personalitat. Actualment les causes d'aquests trastorns s'atribueixen a factors genètics i ambientals.  


Com detectar un trastorn de la personalitat?

Es realitzarà un estudi de la personalitat. Encara que hi ha uns primers símptomes comuns que es poden detectar: Els símptomes són molt variats i depenen molt del trastorn de personalitat del que es tracti.   

Per norma general, els trastorns de la personalitat involucren pensaments, sentiments i comportaments no adaptats als escenaris. Es presenten patrons de comportament no adaptats des de l'adolescència que poden ser problemàtics en situacions socials i de treball.  


Les pautes per al diagnòstic amb l'estudi de la personalitat són les següents:

 1. Actituds i comportaments amb falta d'harmonia que afecten clarament a la personalitat com per exemple a l'afectivitat, a l'excitabilitat, el control dels impulsos entre uns altres.
 2. La forma del comportament és anormal de forma duradora i no solament per episodis concrets.
 3. La forma de comportament és anormal i no permet que l'individu s'adapti plenament a totes les situacions.
 4. Aquestes manifestacions apareixen durant l'adolescència o la infància.
 5. El trastorn de la personalitat comporta malestar amb un mateix.
 6. Deterioració personal i professional.

  

 Quin tipus de trastorns de la personalitat existeixen?

 • Trastorn de la personalitat per evitació
 • Trastorn de la personalitat antisocial
 • Trastorn límit de la personalitat
 • Trastorn narcisista de la personalitat
 • Trastorn de la personalitat obsessiu-compulsiva
 • Trastorn de la personalitat esquizotímica
 • Trastorn esquizoide de la personalitat
 • Trastorn de la personalitat paranoica
 • Trastorn de la personalitat depenent
 • Trastorn histriònic de la personalitat
Hi ha molts trastorns de la personalitat que amb un bon estudi de la personalitat i la teràpia adequada per part del psicòleg poden ser tractats i la qualitat de vida del subjecte millorarà notablement.