93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Adiccions comportamentals o Socioadiccions

 

Les addiccions comportamentals o no tòxiques són aquelles en què existeix tolerància, dependència i síndrome d'abstinència, com pot succeir amb l'addicció a les drogues.

L'única diferència és que l'addicció no es té per la ingesta de substàncies, ja siguin aliments o drogues, sinó que el subjecte sent aquesta dependència pel que fa a un comportament, ja sigui addicció al joc, addicció a les compres, addicció a internet, etc.

 

Aquest tipus d'addicció comença amb una conducta ocasional, que va augmentant de freqüència fins a convertir-se en una conducta patològica per les conseqüències negatives que genera en la vida de la persona afectada. En aquest punt, la conducta del subjecte passa a ser una activitat gratificant a una necessitat.


D'aquesta manera, el joc patològic, l'addicció al treball, les compres compulsives i l'addicció a Internet, cada vegada preocupen a més psicòlegs i psiquiatres, donada la seva elevada incidència entre la població. S'estima que entre un 10% i un 15% sofreix algun d'aquests problemes. En ocasions les hi ha denominat també “noves addiccions” o “drogues sense droga”.


La majoria d'aquestes addiccions encara no estan reconegudes en els manuals diagnòstics internacionals. Això es deu, en part, a la seva recent aparició. L'única que consta és el joc patològic, que des de l'any 1980 està reconegut com a trastorn mental.


Encara que si la veritat és que els jugadors patològics o compradors compulsius es mantenen en els mateix nivells en els últims anys, amb l'arribada de les noves tecnologies han aparegut noves addiccions: la denominada addicció a les pantalles (ordinador, telèfon, videojocs). Sobretot es donen entre la població jove.


Característiques de l'addicció comportamental:

  • Aparició d'un patró desadaptatiu de conducta que causa malestar significatiu en la persona que ho pateix.
  • Compulsió a l'hora de realitzar la conducta.
  • Pèrdua de control sobre l'activitat.
  • Incapacitat per abstenir-se.
  • Aparició de simptomatologia d'abstinència quan no es pot realitzar l'acció.
  • Persistència de la realització de la conducta malgrat ser conscient de les conseqüències negatives de la mateixa.
Tot això es manifesta d'igual forma en les addiccions a substàncies químiques, la qual cosa revela que subjeu un mateix funcionament bioquímic i psicològic. No obstant això, una de les dificultats de tractar aquest tipus d'addiccions i que ho diferencia de la intervenció en l'addicció a les droga, és que l'objectiu no és l'abstinència total de la conducta addictiva, sinó aprendre a realitzar-la d'una forma adaptativa i sense abusos. 

 

A Gabinet Psicològic Mataró comptem amb una Unitat d'Addiccions Comportamentals, formada per psicòlegs i psiquiatres experts en aquest camp. Ells s'ocupen al 100% del diagnòstic i el tractament d'adolescents i adults afectats per qualsevol addicció comportamental, dissenyant un pla terapèutic individualitzat en funció de les característiques de cada cas.


El nostre gabinet està totalment especialitzat en el tractament de les addiccions comportamentals tals com el joc patològic o ludopatia, l'addicció a Internet, l'addicció a les compres o l'addicció al telèfon. Totes elles requereixen ser tractades per part d'un psicòleg expert en addiccions comportamentals per garantir l'èxit de la teràpia. Amb un degut estudi en profunditat de l'addicció, els especialistes poden dissenyar una teràpia totalment personalitzada i adaptada a cada subjecte.