93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorn de l'expressió escrita: disgrafia i disortografia

La disgrafia o disortografia són trastorns del llenguatge específic de l'escriptura.

Encara que no es tracten del mateix problema, tots dos afecten a la capacitat per expressar-se de forma escrita i comparteixen alguns trets comuns. Així en el cas de la disgrafia parlem del conjunt d'errors que afecten al traçat o grafia de la paraules. 

En el cas de la disortografia, en canvi, ens referim als errors d'escriptura que impedeixen escriure de forma ortogràficament adequada. Podrien definir-se com la dislèxia de l'escriptura i poden donar-se conjuntament o per separat. En el cas de la disgrafia, els errors són del tipus grafomotor però en el cas de la disortografia no pot dir-se el mateix. 

Tots dos s'inclou n dins dels anomenats Trastorns d'Aprenentatge dels nens. Una categoria en la qual també poden incloure's el trastorn de lectura (dislèxia), el trastorn del càlcul (discalculia) i la lateralitat creuada. Se solen manifestar durant els primers anys d'escolarització del nen, ja que és quan els problemes d'aprenentatge són més visibles. Una intervenció primerenca pot suposar un canvi molt positiu en l'evolució del trastorn.  

Quins són les causes dels trastorns de l'expressió escrita?

Les causes podrien tenir un component hereditari però també s'han identificat factors de tipus social i ambiental. Així, entre aquests, destaquen les causes de tipus pedagògic (un sistema educatiu poc adequat per al nen en concret) i les causes sensorials (processament visual i auditiu de la informació). També s'han identificat problemes lingüístics que poden derivar en aquests trastorns.  

Quins són els símptomes dels trastorns de l'expressió escrita?

Els símptomes més habituals de la disortografia són els següents:  

  - Endarreriment en el coneixement i la utilització de les regles ortogràfiques 
  - Dificultats en la lectura 
  - Problemes per retenir paraules 
  - Dificultat per convertir el fonema en grafema 
  - Problemes per articular sons 
  - Ansietat davant la impossibilitat d'escriure sense faltes d'ortografia 
  - Frustració per la falta de capacitats considerades normals 
  - Manques d'interacció social 
  - Baixa autoestima o percepció distorsionada d'un mateix   

  Els símptomes més usuals de la disgrafia són:  

  - Incapacitat per escriure correctament les paraules 
  - Problemes generalitzats d'escriptura 
  - Dificultats per reconèixer i transcriure les grafies 
  - Manques en la lectura -. Dificultats en l'expressió escrita 
  - Manques en la comprensió lectora 
  - Ansietat davant la impossibilitat d'escriure correctament 
  - Frustració per la falta de capacitats considerades normals 
  - Manques d'interacció social 
  - Baixa autoestima o percepció distorsionada d'un mateix    

Quin és el tractament per la disgrafia i la disortografia?

En tots dos casos, el tractament sol ser individualitzat, orientat específicament a les característiques i necessitats de cada nen. A més, sovint se sol comptar amb un enfocament multidisciplinari i centrar-se en diferents àmbits, com una tutoria individualitzada, ajuda amb l'expressió escrita, accions destinades a reduir l'ansietat i la frustració… 

També es realitzen actuacions orientades a la millora de l'autoestima i a l'acceptació d'un mateix i teràpies per millorar les relacions socials i les habilitats de socialització. Si se sospita que un fill o un conegut pot tenir disgrafia o disortografia o ja es té un diagnòstic definitiu, el millor és posar-se en mans de professionals perquè ens assessorin i ens ofereixin solucions personalitzades.