93.790.85.96 636 768 455

c/La Riera, 14 5e 1ª
08301, Mataró
Centre Sanitari registrat pel Departament de Salut de la  Gencat

Trastorn de lectura: Dislèxia

El Trastorn de Lectura o Dislèxia és una dificultat d'aprenentatge  que afecta  a la lectura.

Es dóna en persones que no sofreixen cap altre problema ni minusvalidesa física, psíquica o sensorial. De fet, les persones que sofreixen dislèxia solen tenir un desenvolupament cognitiu normal o, fins i tot, per sobre de la mitjana. S'inclou dins dels anomenats 

Trastorns d'Aprenentatge dels nens. 

Una categoria en la qual també poden incloure's el trastorn de l'expressió escrita (disgrafia), el trastorn del càlcul (discalculia) i la lateralitat creuada. 

La dislèxia es pot diagnosticar en diferents edats. No obstant això, el diagnòstic és més freqüent en l'etapa escolar del nen, ja que és quan es detecten més fàcilment i es fan més evidents els problemes d'aprenentatge in la lectura.

Quins són les causes del Trastorn de Lectura o Dislèxia?

Les causes d'aquest problemes caldria buscar-les a les zones del cervell que ajuden a interpretar el llenguatge. Es tracta, per tant, d'una discapacitat per llegir que ocorre quan el cervell no reconeix ni processa apropiadament certs símbols. 

A més, sembla existir certa evidència en la comunitat científica sobre el component hereditari d'aquest trastorn. Pel que en un elevat percentatge es deu a causes genètiques. També pot deure's a factors ambientals i a estructurals, encara que no és clar en quin percentatge podrien ser aquestes les causes del problema.

Quins són el s símptomes de la Dislèxia?

Les persones amb aquest tipus de trastorns solen presentar una sèrie de símptomes recurrents. A continuació esmentem alguns dels més habituals:

  - Dificultats amb el llenguatge escrit, especialment per llegir i per reconèixer les lletres correctament.
  - Dificultats, encara que menors, per escriure i per reconèixer les paraules  -. amb l'ortografia i la gramàtica.
  - Problemes d'aprenentatge en la lectura. 
  - Problemes de compressió lectora. 
  - Dificultats per aprendre una segona llengua.   

També poden interpretar-se com a signe de dislèxia, encara que es donen en menor mesura, alguns d'aquests símptomes: 

  - Dificultat amb les matemàtiques. 
  - Problemes per seguir seqüències. 
  - Dificultat per seguir instruccions. 
  - Dificultats en la percepció de l'espai. 
  - Confusions entre esquerra i la dreta. 
  - Falta de ritme i d'oïda musical. 
  - Ansietat davant la impossibilitat de llegir correctament. 
  - Frustració per la falta de capacitats considerades normals. 
  - Manques d'interacció social -. Baixa autoestima o percepció distorsionada d'un mateix.   

Quin és el tractament per a la dislèxia?

El tractament per a aquest tipus de problema sol ser individualitzat, enfocat a les característiques i necessitats de cada nen, pel qual es dissenya una estratègia específica. A més, sol comptar amb un enfocament multidisciplinari i centrar-se en diferents àmbits, com una tutoria individualitzada, ajuda amb el, accions destinades a reduir l'ansietat i la frustració… 

També es realitzen actuacions orientades a la millora de l'autoestima i a l'acceptació d'un mateix i teràpies per millorar les relacions socials i les habilitats en aquest sentit.   

Si se sospita que un fill o un conegut pot tenir dislèxia o ja es té un diagnòstic, el millor és posar-se en mans de professionals perquè ens assessorin i ens ofereixin solucions individualitzades.